د علمي – څیړنیز ژورنال تاریخچه

فراه علمي – څیړنیز ژورنال چې یو ملي ژورنال شمیرل کیږي د امتیاز خاوند یې د فراه لوړو زده کړو تحصیلي بنسټ دی. د دې ژورنال د خپرولو دورې شپږ میاشتنی، چې خپرونکی یې د فراه لوړو زده کړو مؤسسه ده د دې ژورنال د خپراوي جواز د ثبت نمبر (RCTD-GNJR-0038-23) دی او په ۱۵/۶/۱۴۰۳ نیټه یې د خپرواي جواز تر لاسه کړی دی.

د مقالو اړوند فایلونه له لاندې برخې کښته کولی شئ!

د علمي - څیړنیزې مجلې د مقالو لیکلو لارښود

د علمي - څیړنیزې مجلې د لیکلو جوړه شوې بڼه

د مقالې تعهد پاڼه