معرفی مختصر معاون مالی و اداری

معاون مالی و اداری 

محترم مولوی عبدالنافع منیب