پلان استراتیژیک پنج ساله مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه

اولین پلان استراتیژیک پنچ ساله مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه تأیید گردید!

 

مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه، منحیث یک کانون علمی به مثابه یک نهاد معتبر تحصیلی در سطح کشور، اولین پلان استراتیژیک پنچ ساله (۱۴۰۶ - ۱۴۰۲ ه.ش) خویش را که یک سند بسیار مهم و ترسیم‌کننده‌ی نقشه‌ی راه، برای تمامی فعالیت‌های علمی، تحقیقی و انکشاف سازمانی شناخته می‌شود، تدوین و ترتیب کرده و غرض تائیدی به مقام محترم وزارت تحصیلات عالی ارسال نمود. خوشبختانه به تاریخ ۱ / ۱۲ / ۱۴۰۲ پلان استراتیژیک پنچ ساله این نهاد اکادمیک مورد تائید قرار گرفت.

 

پلان استراتیژیک مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه