د مالي او اداري چارو مرستیال لنډه پېژندنه

د مالي او اداري چارو معاون

ښاغلی مولوي عبدالنافع منیب