تاریخچه مؤسسه

مؤسسه تحصیلات عالی فراه به سطح کشور یک نهاد اکادمیک بوده، که در ماه سنبله سال (۱۳۹۱) در ساحه باغ نو (تعمیر سابقه ریاست زراعت) به فعالیت آغاز نموده است. البته آغاز فعالیت این مؤسسه، تنها با پوهنځی تعلیم و تربیه بوده که این پوهنځی با دو دیپارتمنت دارای (۶) تن استاد و (۶۵) تن محصل بوده است. با گذشت زمان پوهنځی زراعت، پوهنځي اقتصاد و پوهنځی شرعیات در تشکیل مؤسسه تحصیلات عالی فراه اضافه گردیده است. در حال حاضر مؤسسه تحصیلات عالی فراه دارای (۴) پوهنځی و(۱۴) دیپارتمنت میباشد که اکنون بتعداد (۱۲۰۱) تن محصل در این نهاد تحصیلی مصروف تحصیل می‌باشند و توسط (۶۰)  تن استاد با درجه تحصیلی ماستر و لیسانس تدریس میشوند.