دیدگاه، ماموریت، ارزش ها و اهداف مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه

دیدگاه (Vision)
مؤسسهٔ تحصیلات عالی فراه مصمم است تا به عنوان یک نهاد علمی و توانمند از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات معیاری با کیفیت در جهت تربیه کادرهای مسلکی؛ جزء نهادهای معتبر در سطح کشور باشد.

ماموریت (Mission) 
مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه سعی می‌کند در روشنایی معیارهای مسلکی و اخلاقی در عرصه تعلیم و تربیه، زراعت، اقتصاد، شرعیات و دیگر رشته‌های تحصیلی، برای محصلان، استادان و کارکنان، زمینه به¬دست آوردن  دانش علمی و عملی را مهیا سازد، تا به کمک دانش، ابتکارات و تحقیقات خویش بتواند در جهت پیشرفت، آرامی و امنیت کشور عزیز خود کار نمایند.

ارزش‌ها (Value)

 1.  احترام و حفظ ارزشهای اسلامی، ملی و اکادمیک ؛ 
 2.  مدیریت خوب و تأثیر گذار؛
 3. شفافیت و روشنایی در کارها؛
 4. جلوگیری از هر نوع فساد؛
 5. روحیه و اخلاق نیک با مردم به اساس قوانین اسلامی؛
 6. متدین، وفادار، و متعهد به ارزش‌های تحصیلات عالی کشور.

اهداف (Goals)
مؤسسۀ تحصیلات عالی فراه تا پنج سال آینده مطابق به¬ماموریت و دیدگاه خود به این باور است تا به اهداف زیر نایل آید:

 1. آموزش کادرهای علمی و مسلکی به¬سطح لیسانس نظر بهنیازمندیهای جامعه؛
 2.    پیشبرد پروسه ارتقای کیفیت و اعتباردهی جهت تبدیل مؤسسهٔ تحصیلات عالی فراه به به یک نهاد معیاری ؛
 3. ایجاد و انکشاف برنامه¬های علمی و تحقیقی مورد نیاز جامعه جهت تبدیل موسسه به پوهنتون؛
 4. توسعه و انکشاف تکنالوژی معلوماتی و تأسیسات زیربنایی از لحاظ کمی و کیفی جهت آبادی مؤسسه؛
 5. افزایش توامیت¬ها و تفاهم نامه¬ها با نهادهای تحصیلی و غیر تحصیلی جهت بهبود و انکشاف روابط نیک و اکادمیک؛
 6.   افزایش کادرهای علمی متخصص و کارمندان اداری جهت ارائه خدمات و محصولات علمی تحقیقی به جامعه؛
 7.  ارتقای ظرفیت اعضای کادرهای علمی و کارمندان به منظور بهبود کیفیت و مسلکی سازی.